Instrukcja powstała w odpowiedzi na Wasze zapytania.

Podczas konsultacji często słyszę pytanie, czy nawet jeśli spółka z o.o. nie była zakładana przez S24, to teraz wniosek o zmianę danych w KRS trzeba złożyć w S24? – odpowiedź brzmi NIE!

O tym, że od 01 lipca 2021r następuje elektronizacja systemu KRS, jak też o tym, że wszelkich zmian danych należy dokonywać wyłącznie elektronicznie pisałam TUTAJ.

Ten wpis chciałabym poświęcić praktycznej stronie składania wniosków w nowym systemie teleinformatycznym, którym jest Portal Rejestrów Sądowych [PRS] dostępny pod adresem https://prs.ms.gov.pl/

To właśnie na tym portalu wszyscy członkowie zarządów spółek zarejestrowanych drogą tradycyjną, tj. nie przez S24, powinni złożyć wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS i aby to zrobić muszą przejść następujące kroki:

1.  Założenie konta użytkownika w PRS

Najprościej mówiąc należy dokonać rejestracji na stronie https://prs.ms.gov.pl/ w sekcji „e-formularze KRS” za pomocą Login.gov.pl lub Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Po zalogowaniu system umożliwi założenie konta w PRS i zdefiniowanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła.

2. Wskazanie podmiotu, którego ma dotyczyć wpis

Po założeniu konta, w celu przejścia do wypełniania wniosku, nadal w sekcji „e-formularze KRS” należy wybrać zakładkę „Wnioski o zmianę”, a następnie w miejscu „Wskaż dane podmiotu, którego dotyczy wpis” podać numer KRS spółki, której ma ona dotyczyć i kliknąć „Wyszukaj w KRS”.

Jeśli numer KRS podmiotu został wpisany prawidłowo, to pojawią się jego dane i należy kliknąć „Przejdź do wniosku”.

3. Wypełnienie wniosku

Kolejnym krokiem jest przejście w systemie przez elektroniczny formularz KRS, który podzielony jest na siedem sekcji, znajdują się w panelu „Nawigacja po dokumencie”:

1) „Nazwa wniosku” i 2) „Dane podmiotu” – uzupełniane są automatycznie przez system, natomiast w sekcji 3) „Oświadczenie spółki” – należy oświadczyć, czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości od cudzoziemców.

4) „Wnioskodawca / Pełnomocnik” – w tej sekcji należy wskazać, kto jest wnioskodawcą [najczęściej sama spółka] oraz czy w jego imieniu występuje profesjonalny pełnomocnik.

5) „Sąd” – sekcja, w której należy wybrać sąd, do którego kierowany jest wniosek [ten sam wydział gospodarczy KRS, w którym spółka jest zarejestrowana].

6) „Zakres informacyjny objęty zmianą” oraz 7) „Załączniki” – wypełnienie tych sekcji jest najistotniejsze, ponieważ to właśnie w nich wskazujemy wszystkie zmiany danych spółki objęte wnioskiem.

Sekcja (6) „Zakres informacyjny objęty zmianą” – należy wskazać w niej tylko te dane, które uległy zmianie i podlegają zgłoszeniu do KRS.

Możemy wybrać zmianę danych w zakresie:

a) informacji o spółce i wspólnikach,

b) organu reprezentacji/organu nadzoru lub prokurentów,

c) przedmiotu działalności pożytku publicznego,

d) likwidacji, rozwiązania lub unieważnienia,

e) połączenia/podziału lub przekształcenia,

f) zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności.

Po wybraniu zakresu zmian ukaże się lista, która pozwali na uzupełnienie wniosku poprzez wpisanie nowych danych.

Sekcja (7) „Załączniki” – dokumenty możemy dodać poprzez „Dodaj dowolny dokument”. Oczywiście, chcąc dodać załączniki musimy już je mieć w odpowiedni sposób przygotowane.

I tak np.: załączniki do wniosku sporządzone w formie elektronicznej należy przed załączeniem do systemu opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeśli natomiast załączniki zostały sporządzone w postaci papierowej, to do wniosku należy dołączyć:

a) ich odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza / przez występującego w sprawie pełnomocnika profesjonalnego [do wyboru] lub

b) elektroniczne kopie dokumentów, tj. skany dokumentów wydrukowanych z naniesionymi już podpisami.

WAŻNE:

Kiedy załączniki zostaną dodane przez wnioskodawcę, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, w postaci elektronicznych kopii dokumentów, to ich oryginały, odpisy lub wyciągi poświadczone urzędowo wnioskodawca musi przesłać do właściwego wydziału sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli oryginały [również odpisy i wyciągi) dokumentów nie zostaną złożone, sąd powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zakreślając 7-dniowy termin na ich złożenie. Nie dotrzymanie tego terminu będzie skutkowało zwrotem wniosku.

W przypadku, gdy do składanego wniosku wymagane będzie dołączenie aktu notarialnego, którego wypis lub wyciąg został umieszczony [przez Notariusza] w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku jedynie numer tego dokumentu w Repozytorium i nie załącza skanu aktu.

Podczas uzupełniania wniosku można w każdej chwili sprawdzić poprawność jego wypełnienia w panelu „Działania”, można też zapisać jego wersję roboczą czy sprawdzić podgląd.

4. Podpisanie wniosku

Kolejnym krokiem, po poprawnym wypełnieniu wniosku w panelu „Nawigacja po dokumencie” pojawi się możliwość podpisania wniosku.

Kliknięcie zakładki „Podpisanie wniosku”, a następnie przycisku „Podpisz” przekieruje nas na stronę umożliwiającą podpisanie wniosku profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

WAŻNE:
Po podpisaniu wniosku nie ma już możliwości jego edycji.

5. Opłacenie i złożenie wniosku

Przystępujemy do opłacenia wniosku poprzez wybranie zakładki „Opłacenie wniosku”, a następnie „Opłać” przekieruje nas na stronę umożliwiającą dokonanie opłaty.

Po opłaceniu wniosek jest gotowy do złożenia i w tym celu należy wybrać zakładkę „Złożenie wniosku”.

Nie należy zapominać o śledzeniu korespondencji dotyczącej złożonego wniosku, która to również pojawi się w formie elektronicznej w systemie PRS [już wiem, że nie zawsze przychodzi powiadomienie na wskazany adres e-mail].

Mam nadzieję, że w prosty i jasny sposób przekazałam instrukcję, która pozwoli Ci skutecznie złożyć wniosek o zmiany w Twojej spółce.

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zlecenia tych czynności skontaktuj się ze mną i skorzystaj z tego, że jestem tu i służę pomocą.

O tym jak założyć spółkę z o.o. oraz o czym należy pamiętać po jej założeniu opowiem w kolejnych wpisach.

Jeśli te treści są dla Ciebie interesujące, zapisz się na newsletter, a nie przegapisz nowych wpisów, które same wpadną na Twoją skrzynkę e-mail,

tymczasem życzę Miłej lektury!