1. Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [CRBR] to system, w którym zbierane i przetwarzane są informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie. Organem, który sprawuje pieczę nad rejestrem CRBR, jest Minister Finansów.

Osoby uprawnione do reprezentacji spółek [zwykle członkowie zarządu] zobowiązane do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru dokonują zgłoszenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

2. Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to m.in. osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem.

W przypadku spółek kapitałowych są to wspólnicy posiadający więcej niż 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki; w sytuacji spółek osobowych są to wszyscy wspólnicy.

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

3. Kto musi dokonać zgłoszenia do CRBR?

Do rejestru mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

Spółki, mające obowiązek zgłoszenia się i aktualizowania informacji w rejestrze, to:
spółki jawne,
spółki komandytowe,
spółki komandytowo-akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
proste spółki akcyjne,
spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

4. Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dane spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki.

Musisz więc zgłosić:
– dane spółki:
 nazwa (firma),
 forma organizacyjna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 siedziba,
 numer w KRS,
 numer NIP;
– dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
 imię i nazwisko,
obywatelstwo,
państwo zamieszkania,
 numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada.

Jeśli jesteś osobą dokonującą zgłoszenia, to konieczne jest również złożenie przez oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

5. Kiedy powinno się dokonać zgłoszenia do CRBR?

Nowo utworzone podmioty mają 7 dni, by wpisać się do rejestru. W przypadku spółek już istniejących, obowiązywał termin do 13 kwietnia 2020 r., który ze względu na epidemię koronawirusa, został ostatecznie przedłużony do 14 lipca 2020r. Brak zgłoszenia lub spóźnienie się może skutkować wysoką karą.

6. Jak dokonać zgłoszenia do CRBR?

Rejestracji dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione. W sytuacji, gdy wymagana jest łączna reprezentacja zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Zachęcam Cię więc do uważnej lektury Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która definiuje beneficjenta rzeczywistego w przepisie art. 2 ust. 2 pkt. 1.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego Swojej spółki, albo też poszukujesz wzorów innych dokumentów lub checklist stosowanych w spółkach kapitałowych, to zapraszam Cię do kontaktu.

Zapisz się na newsletter, a nie przegapisz nowych wpisów, które same wpadną na Twoją skrzynkę e-mail,

tymczasem życzę miłej lektury!